home |

Iedereen vindt een goed pensioen op 65-jarige leeftijd, of eerder, van groot belang. Men vertrouwt erop, dat de werkgever op een juiste manier hiervoor zorgdraagt. In zijn algemeenheid mag men daar ook van uit gaan. Menigeen echter heeft veel moeite bij het juist kunnen beoordelen van zijn opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken. Zeker is dit het geval als er sprake is geweest van meerdere werkgevers. De pensioenmaterie wordt vaak als zware kost ervaren. Bij verandering van werkgever vindt vaak een waardeoverdracht t.a.v. uw pensioen plaats. Van belang hierbij is, dat u goed kunt beoordelen welke consequenties dit heeft t.a.v. de reeds opgebouwde rechten en de bij uw nieuwe werkgever op te bouwen rechten. Niet alleen geldt dit voor uw ouderdomspensioen doch ook voor het nabestaandenpensioen van uw echtgenoot of partner en voor het wezenpensioen. Niet alleen voor u, als particulier, is het van belang een goed inzicht te hebben in uw pensioenopbouw, doch zeer zeker geldt dit ook voor u als ondernemer zijnde. Menig ondernemer heeft de pensioenen van zijn werknemers op verschillende plaatsen ondergebracht, vaak op basis van meerdere regelingen. Hierdoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van optimale condities. Laat bijtijds uw pensioenregelingen toetsen op haalbaarheid van rechten (nog passend in deze tijd) en op haalbaarheid van kosten (staan de kosten nog in goede verhouding tot uw totale kosten). Ook voor uzelf, als ondernemer zijnde, dient u te zorgdragen voor een goede oudedagsvoorziening. Graag staan wij u bij in het oplossen van uw problemen op dit gebied. 

De werkzaamheden op pensioengebied, welke thuishoren onder de normale accountancyactiviteiten, worden uiteraard vervuld binnen de accountancyopdracht. Bij bijzondere werkzaamheden zoals het berekenen van de pensioenverplichtingen, het opstellen van pensioenovereenkomsten etc. maken wij gebruik van externe pensioenbureaus.